Maiszaadleverancier mikt op beste rassen per regio

Ook al is Nederland klein, de klimaatverschillen zijn aanzienlijk. Daardoor is het per regio verschillend welk maïsras het best presteert. Voor MOVO-Zaden is dit het uitgangspunt bij de advisering over en de verkoop van maïszaad. En die aanpak slaat aan. Op 11 september houdt MOVO-Zaden de jaarlijkse Maïs-Party.

MOVO-Zaden is een relatief nieuwe speler op de markt van aanbieders van maïszaden. ,,We groeien snel omdat maïstelers gevoelig zijn voor onze benadering. Onze maïsrassen zijn concurrerend en gunstig geprijsd”, zegt Bert Molendijk, directeur-eigenaar van MOVO-Zaden in Breklenkamp (Ov.).

Op vele plekken in Nederland zijn demo- en proefvelden te vinden met maïsrassen van MOVO-Zaden. De geteelde rassen verschillen per regio. ,,De klimaatverschillen binnen Nederland zijn dusdanig groot dat je daar op in moet spelen bij de keuze van een maïsras”, stelt Molendijk. ,,Een ras dat hier in Twente prima presteert, kan in Groningen tegenvallen omdat daar de groeiperiode korter is, en het ras onvoldoende afrijpt.”

20130816persberichtMOVOzaden

BVD type 2 op Gelders kalverbedrijf

De uitbraak van Boviene virus diarree Virus (BVDV) op een Gelders kalverbedrijf blijkt inderdaad veroorzaakt door BVD type 2.
Uit het typeringsonderzoek komt naar voren dat het aangetoonde virus een sterke gelijkenis vertoont met het BVD-type dat de problemen heeft veroorzaakt op enkele rundveebedrijven in Nordrhein-Westfalen. Gezien de ernst van de uitbraken, worden alle stalbetreders in de kalverhouderij nadrukkelijk gewezen op het belang van persoonlijke en bedrijfshygiëne zodat insleep en verspreiding van ongewenste virussen zoals BVD maar ook diverse bacteriën, kan worden tegen gegaan.

Aanleiding voor het nadere onderzoek waren de als gevolg van BVD ernstige klinische problemen op dit bedrijf. In een paar weken tijd was meer dan 30% van de dieren gestorven. De dieren hebben meer dan 40,5 °C koorts, bloederige diarree, huidbloedingen en sterven binnen een paar dagen. Het sectiebeeld toont naast long- en darmontstekingen tevens verhoogde bloedingsneiging in de organen.

Kalverhouders worden geadviseerd er op toe te zien dat iedereen van buiten het bedrijf alleen de stal in mag, met bedrijfseigen kleding en bij vertrek deze kleding achterlaat en de handen wast. Daarnaast dienen de kalverhouders en hun gezinsleden zelf ook de persoonlijke hygiënemaatregelen op het bedrijf in acht te nemen, zoals handen wassen na het verzorgen van de kalveren, wisselen van bedrijfskleding tussen de verschillende stallen, etc.

Bron: GD en PVE

Saldo melkvee in 2012 10 procent omlaag

Tegen alle verwachtingen in bleek 2012 een relatief goed jaar voor melkveehouderijen. Dat ondanks dat die sector een 10 procent saldodaling en een voerkostenstijging voor de kiezen kreeg.

Dat blijkt uit een voorlopige prognose van advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

Toch biedt dat resultaat volgens het bedrijf perspectief voor de komende jaren. De sector krijgt dan opnieuw te maken met grote uitdagingen.

Melkprijs
De melkprijs lag ondanks schommelingen hoger dan het verwachte meerjarig gemiddelde. Ook de opbrengsten uit de vee omzet stegen.

Uit de gemiddelde cijfers blijkt dat de overige kosten stabiel bleven ten opzichte van 2011, stelt de advies- en accountantsorganisatie.

Voer en meststoffen
‘Bij de variabele kosten zien we dat de kosten voor voer en meststoffen toenemen met respectievelijk 0,50 en 0,10 euro per 100 kilo’, geeft Ep Hartman, agrarisch bedrijfsadviseur bij Accon avm, aan.

De overige variabele kosten draaiden stationair ten opzichte van 2011. ‘Dit gaat ook op voor de vaste kosten welke afgelopen jaar nauwelijks een stijging hebben laten zien.’

Bron: Nieuwe Oogst

Pluimveesector vraagt om ophokplicht

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft op 21 maart een verzoek bij het ministerie van Economische Zaken ingediend om zo snel mogelijk een ophokplicht van 12 weken af te kondigen voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee. De oproep houdt verband met de recente uitbraken van vogelgriep op bedrijven met een uitloop naar buiten. Het verzoek wordt gesteund door de organisaties NOP, NVP, Anevei, Nepluvi en NBPW. De biologische pluimveehouders zijn tegen een ophokplicht.  Lees verder

Aflatoxine gevonden in melk van twee melkveehouders

In de tankmelk van 2 verschillende Nederlandse melkveehouders heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een te hoog gehalte aflatoxine aangetoond. De levering van boerderijmelk van de betrokken bedrijven aan de melkverwerkende industrie is direct stopgezet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onmiddellijk met onderzoek gestart naar de bron van de besmetting. Dit om verdere verspreiding van de vervuiling van deze boerderijmelk te voorkomen.  Lees verder

15 procent minder inkomenssteun tot 2020

Nederland ontvangt binnen het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie 4,78 miljard euro voor directe inkomenssteun in de begrotingsperiode 2014-2020. Per jaar is dat 683 miljoen, circa 15% minder ten opzichte van 2013.

Dit jaar ontvangt Nederland nog circa 800 miljoen euro voor directe inkomenssteun uit het GLB-budget. Op basis van het begrotingsakkoord voor de meerjarenbegroting 2014-2020 dat op 8 februari door de regeringsleiders werd gesloten levert Nederland met een bedrag van 384 miljoen euro 7,4% directe inkomenssteun in ten opzichte van de vorige begrotingsperiode. Dat is 95 miljoen meer dan in de eerste voorstellen van de Europese Commissie.  Lees verder

Staatssecretaris schrapt drie Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft voor vijf gebieden bij de Europese Commissie verzocht deze gebieden van de Communautaire Lijst van Natura 2000-gebieden te verwijderen, waardoor deze gebieden niet langer onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft ingestemd met dit verzoek voor de gebieden Boddenbroek, Groot Zandbrink en Teeselinkven. Voor het deelgebied Achter de Voort en Polder Stein geldt dit niet. Dat meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer Lees verder