Categorie archief: Nieuws pluimveehouderij

Nieuwsberichten pluimveehouderij

Antibiotica-eisen nu ook voor legpluimveehouders

Ook voor legpluimveehouders gelden sinds 1 januari eisen ten aanzien van het antibioticagebruik, net als voor de niet-IKB deelnemers in de vleeskuikensector. Dit meldt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Alle overige pluimveebedrijven zijn al geruime tijd bezig met de antibiotica-aanpak en de bijbehorende voorwaarden. Voor niet-IKB deelnemers in de vleeskuikensector en voor de pluimveebedrijven in de legsector zijn de voorschriften nieuw.

De antibiotica-aanpak houdt in dat alle pluimveebedrijven:

  • de voorgeschreven antibiotica moeten laten registreren
  • samen met de dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan moeten opstellen
  • zich moeten laten controleren op deze voorschriften (niet IKB deelnemers)
  • een overeenkomst moeten afsluiten met uw dierenarts (IKB-deelnemers)

Pluimveebedrijven hebben eind 2011 en begin 2012 brieven ontvangen van het PPE over de nieuwe aanpak. Ook is informatie op de site van het PPE geplaatst.

 

 

Nieuwe voedingsproducten voor meer weerstand

Trouw Nutrition Nederland BV en Mead Johnson Nutrition BV gaan met academische onderzoekspartners nieuwe voedingsconcepten en –producten ontwikkelen om het immuunsysteem van jonge dieren en zuigelingen te ondersteunen. Hiervoor bestaat volgens de samenwerkende bedrijven een grote markt; het project levert bovendien werkgelegenheid op. 
In de eerste maanden na de geboorte is het immuunsysteem van mens en dier volop in ontwikkeling. Via de moedermelk of in het ei worden allerlei belangrijke stoffen overgedragen die directe bescherming bieden tegen ziekteverwekkers en het immuunsysteem helpen zich verder te ontwikkelen. Toch hebben jonge dieren en pasgeboren kinderen niet altijd genoeg weerstand en kunnen infecties van bijvoorbeeld het maag-darmkanaal en de luchtwegen optreden.

Ontwikkeling voedingsspecialiteiten
Het project ‘ImmunoForce’ combineert wetenschappelijke en product-technische kennis met als doel om voedingsproducten te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen. Met onderzoek en daarna ontwikkeling van voedingsspecialiteiten kan de afweer en immuniteit bij kinderen en jonge dieren ondersteund worden. Dit kan leiden tot een verminderd gebruik van antibiotica.

EFRO-subsidie
Voor dit onderzoeksproject is integratie tot stand gekomen van kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn binnen Food Valley en Health Valley in de provincie Gelderland. De samenwerkende partners Trouw Nutrition Nederland BV (Putten), Mead Johnson Nutrition BV (Nijmegen), Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde, Immunologie (Vervelde en Van Eden)), UMCN St. Radboud (Nijmegen) en NIZO food research (Ede) ontvangen voor het project ‘ImmunoForce’ ruim € 2,6 miljoen subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Gelderland en het Rijk. Daarnaast investeren de partners zelf € 2,6 miljoen in onderzoek en productontwikkeling.

 

 

Weer uitstel voor andere verdovingsmethode pluimveeslachterijen

Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I geeft de pluimvee-industrie nog eens negen maanden uitstel op het beëindigen van het gebruik van een elektrisch waterbad bij de slacht.

Er is een alternatief voor de waterbadverdoving, de zogenoemde kopverdover, waarbij de kop van een kip tussen 2 elektroden wordt geplaatst. Maar de capaciteit van dit apparaat is nog onvoldoende. Daarom heeft Bleker de sector meer tijd gegeven.

Momenteel wordt er in de pluimvee-industrie gebruik gemaakt van twee vormen van verdoven alvorens de hals van de kippen wordt doorgesneden. Aan de ene kant wordt er gebruik gemaakt van atmosferische gassen (zo’n 25 procent van de gevallen) en aan de andere kant van de waterbadmethode  (zo’n 55-65 procent van de gevallen).

Nu is twee jaar geleden uit onderzoek gebleken dat deze laatste methode niet altijd goed werkt. In dit systeem worden kippen ondersteboven met hun kop ondergedompeld in een bak met water dat onder stroom staat. Hierdoor raken ze verdoofd en vervolgens wordt de halsslagader doorgesneden. Echter, niet alle kippen krijgen de voltage die verdoving biedt: sommigen juist te veel, anderen weer te weinig. Krijgt een kip te veel voltage, dan zie je dit terug in het vlees. Bijvoorbeeld de rode puntjes. En krijgt een kip te weinig volt, gaat deze onverdoofd langs het mes. Niet de meest diervriendelijke methode dus.

Alternatief

De industrie is al twee jaar bezig om een alternatief op het huidige waterbad te ontwikkelen, in samenwerking met onderzoekers van Livestock Research Wageningen UR. En met succes, want per 1 september gaat de gehele industrie over op een variant waarbij elke kip op weerstand wordt gemeten. Hierop wordt het voltage aangepast en dus krijgt elke kip een zogenaamde ‘verdoving op maat’.

 

VS wil af van preventief gebruik antibiotica

Vanwege toenemende problemen met antibioticaresistentie wil de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) af van  het preventief inzetten van derde en vierde generatie antibiotica in de veehouderij. 

Vanaf 5 april 2012 wil FDA preventief gebruik en andere niet erkende toepassingen van cephalosporines verbieden in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij. In de VS wordt dit type antibiotica nog steeds preventief ingezet in de pluimveehouderij hoewel dit geen correct gebruik is van dit geneesmiddel. FDA verbiedt dus iets wat eigenlijk al niet toegestaan is maar nog steeds gebruikelijk is in de Amerikaanse veehouderij.

In 2008 probeerde FDA reeds hetzelfde, maar na een storm van protest van geneesmiddelenproducenten, dierenartsen en veehouders werd het voorstel toen ingetrokken. Nu is het FDA menens omdat de resistentie tegen cephalosporines toeneemt, wat de humane geneeskunde voor problemen kan stellen. Ook niet erkende toepassingen van de antibiotica kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid omdat de voedselveiligheid dan niet gegarandeerd is.

In de VS is het gebruik van bepaalde antibiotica als groeibevorderaar nog steeds toegelaten. In Europa gaat de veehouderij veel zorgvuldiger om met antibiotica. Het preventief gebruik is nog niet volledig uitgeroeid, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd met de aandacht die zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie het voorbije jaar aan de problematiek antibioticaresistentie hebben besteed.

Nederland staat zelfs zo ver dat het sinds 1 januari is gestopt met het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica (cephalosporines en fluoroquinolones) in de varkenshouderij. In de melkvee- en vleesveehouderij is het gebruik ervan nog wel toegestaan. De varkenssector heeft zelf haar verantwoordelijkheid genomen door binnen de kwaliteitsregeling IKB de voor de humane geneeskunde meest kritische middelen te bannen. Hiermee loopt de varkenssector vooruit op het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad om de routinematige behandeling met deze kritische middelen in de veehouderij te stoppen.

 

Reparatie sluis Eefde kan beginnen

De deur van de sluis bij Eefde die dinsdag naar beneden viel, kan worden weggehaald om een schip dat in de sluis ligt te laten wegvaren. Daarna kan worden begonnen met het herstel van de sluis. Dat meldt Rijkswaterstaat na onderzoek door duikers. Het kan nog weken duren voordat schepen weer over het Twentekanaal kunnen varen.

De 90 ton zware deur en de daaronder liggende drempel blijken de klap goed te hebben doorstaan. Het hijsmechanisme is wel beschadigd. Hoe lang de reparatie gaat duren is nog niet te zeggen, aldus een woordvoerder.
In de agrarische sector zijn het met name de veevoerbedrijven ForFarmers en Hendrix UTD die schade ondervinden van de stremming van het Twentekanaal. ForFarmers heeft drie fabrieken aan het kanaal staan (Lochem, Delden, Almelo); Hendrix UTD één (Lochem). ForFarmers laat wekelijks 9.000 tot 15.000 ton aanvoeren. Hendrix UTD 4.500 tot 5.000 ton.
De veevoerbedrijven zullen voorlopig hun grondstoffen per vrachtwagen moeten aanvoeren. Dit gaat gebeuren vanuit Deventer waar binnenvaartschepen nog wel gelost kunnen worden.
Het is nog niet duidelijk wie op zal moeten draaien voor de schade.

 

Pluimveehouder bestraft voor te veel dieren

Een pluimveevermeerderaar uit Noord Brabant heeft van de Kamer Primaire Sector van het Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren een geldboete van 3.000 euro opgelegd gekregen vanwege overbezetting in de stallen.

De pluimveehouder had in twee stallen te veel dieren opgezet en daarmee de Verordening Welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 overtreden. Omdat de pluimveehouder nog niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd kreeg is van de opgelegde boete een bedrag van 250 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.
Op basis van genoemde verordening dient per vleeskuikenouderdier een vloeroppervlakte beschikbaar te zijn van tenminste 1300 cm2. Bij controle door het Centrum voor Bedrijfsdiensten bleek dat in één stal de beschikbare vloeroppervlakte per ouderdier 1154 cm2 bedroeg en in een andere stal 1200 cm2. In enkele andere stallen is geen overtreding van de minimum vloeroppervlakte vastgesteld.

De vermeerderaar heeft de overtreding niet bestreden. Wel heeft hij aangegeven dat hij volgens contract 5% meer of minder dieren dan besteld moet accepteren en dat de opfokorganisatie een aantal boventallige hanen heeft geleverd. Deze heeft hij verdeeld over twee stallen. Daarnaast heeft hij meegedeeld dat naar zijn mening het verschil tussen meer of minder dieren in een stal niet opvalt en ook geen verschil maakt voor het welzijn van de dieren. De pluimveehouder stelde verder dat hij geen economisch voordeel van de te hoge bezettingsdichtheid heeft gehad.

Het Tuchtgerecht vindt dat de vermeerderaar de werkprocessen binnen zijn bedrijf zodanig vorm en inhoud moet geven dat een correcte naleving van de verordening altijd mogelijk is. Voorts heeft het Tuchtgerecht er op gewezen dat de in de verordening opgenomen normen in overleg met de sector tot stand zijn gekomen en dat een overschrijding van de maximaal toegestane bezettingsdichtheid van 11,2% en 7,7% het welzijn van alle dieren in de betreffende stallen schaadt. Het Tuchtgerecht heeft ook het argument verworpen dat door de overtreding geen economisch voordeel zou zijn genoten.

Bovendien heeft het Tuchtgerecht vastgesteld dat de vermeerderaar naar aanleiding van een eerdere controle al een waarschuwingsbrief heeft ontvangen over een te hoge bezettingsdichtheid en daar 14 maanden later nog geen gevolg aan heeft gegeven. Naast het bestraffen van de overtreding, beoogt het Tuchtgerecht ook het onterecht genoten economisch voordeel weg te nemen.

Bron: PVE

 

LTO doet oproep voor stalruimte noorden

 LTO Noord roept melkveehouders in Groningen en omliggende provincies op om zich met spoed bij de organisatie te melden als ze beschikken over niet bezette stalruimte voor melkvee en jongvee.

Vanwege een zwakke dijk langs het Eemskanaal in de buurt van Ten Boer en Woltersum is vanmorgen vroeg een verplichte evacuatie aangekondigd. Veehouderijbedrijven in het gebied worden hierdoor wellicht nog vandaag geconfronteerd met evacuatie van hun vee.

Om hoeveel runderen en schapen het in totaal gaat en welke mogelijke andere diersoorten wordt op dit moment geïnventariseerd. Naar schatting gaat om meer dan tweeduizend melkkoeien en enkele honderden schapen. Veehouders die hun collega’s de helpende hand toe willen steken, worden verzocht te bellen met LTO Noord in Zwolle (informatiecentrum, 088 888 6644). Gevraagd wordt dan naar onder meer naar het UBN-nummer, de per direct beschikbare stalcapacateit, de aanwezigheid van melkapparatuur en de gezondheidsstatus van het bedrijf.

Volgens voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Noord (provincie Groningen) is de situatie bij het Eemskanaal niet vergelijkbaar met die van gisteren nabij Tolbert. “Alles is nu gericht op een snelle evacuatie. De getroffen bedrijven zullen schade oplopen, maar voorop staat nu om alle levende have naar een veilige plek te brengen. Er lijken voldoende transportmiddelen beschikbaar, nu de plaatsen nog waar het vee naar toe kan.”

Sinnema vraagt begrip voor de bijzondere situatie van de veehouders bij deze evacuatie, daar ze zelf betrokken willen worden bij de afvoer van hun dieren en mogelijke bestemmingen. “We zijn nu bezig met de regionale directie van het minsterie van EL&I om de zaak in kaart te brengen en wat nodig is om deze operatie zo vlot en doelgericht mogelijk te laten verlopen. De hulp van collega-veehouders is hierbij onontbeerlijk”, aldus de provinciaal voorzitter.

Franse kippenboeren voldoen bijna aan batterijverbod

Franse legpluimveehouders voldoen voor 90 procent aan de nieuwe Europese huisvestingsregels voor kippen. Dit meldt het Comité National pour la Promotion de l’Œuf CNPO.

Van de 35 miljoen Franse legkippen leven er al 31,3 miljoen niet meer in verboden batterijkooien. 93 pluimveehouders moeten hun stallen nog aanpassen. Naar verwachting lukt dit binnen enkele maanden.
CNPO wijst er op dat ’in Spanje 43 procent van de kippen nog niet gehuisvest zijn in kooien die aan de eisen voldoen terwijl dat in Italië op 41 procent en in Polen slechts op 11 procent ligt. Volgens de Franse eierorganisatie is het onterecht dat Franse legpluimveehouders na de grote investeringen die ze gedaan hebben, nu te maken krijgen met oneeerlijke concurrentie van collega’s in buurlanden die niet aan de regels voldoen.

Broederij Verbeek blijft Lohmann hennen leveren

Broederij Verbeek Broederij en Opfok blijft de leghennen van Lohmann leveren. Hiervoor heeft Verbeek een overeenkomst met Lohmann Tierzucht. Verspreid over het land zitten honderdduizenden moederdieren die er voor zorgen dat die belevering de komende jaren geen moment in gevaar komt. Intussen gaat Verbeek in gesprek met Lohmann over de naleving van de gemaakte afspraken.

Recent werd bekend dat de EW (Erich Wesjohann) Group 20 procent van de aandelen heeft gekocht van broederij Ter Heerdt, een concurrent van Verbeek. Binnen deze samenwerking heeft Ter Heerdt een overeenkomst gesloten voor de distributie van Lohmann producten.

De  EW Group, die tevens eigenaar is van Lohmann Tierzucht, H&N en Hyline, is al enkele jaren wereldwijd op het overnamepad. Vanaf 2002 heeft de EW Group  pogingen ondernomen in Verbeek deel te nemen, zo meldt Verbeek. Aan deze deelneming heeft de aandeelhouder van Verbeek, landbouwcoöperatie AgruniekRijnvallei, niet meegewerkt. De strategie van AgruniekRijnvallei is  gericht op een onafhankelijke broederij voor de legpluimveehouderij in Nederland. Na het mislukken van de deelname in Verbeek deed Wesjohann een poging om een eigen distributienetwerk op te zetten, buiten de bestaande overeenkomst met Verbeek. Volgens AgruniekRijnvallei en Verbeek heeft de legpluimveesector juist baat bij een onafhankelijke aanbieder van kwaliteitshennen.

Ondertussen werkt Verbeek aan verbreding van het assortiment. Recent zijn de Novogen-leghennen aan het assortiment toegevoegd, een product van de fokkerijorganisatie Novogen die deel uitmaakt van het Franse Groupe Grimaud.

Lohmann Brown Classic

Kuikenaer stopt met antibioticatoeslag vleeskuikens

Vleeskuikenintegratie De Kuikenaer van Plukon stopt per 16 januari met het betalen van een toeslag voor kuikens die zijn grootgebracht zonder antibiotica. 

De toeslag van 1 cent per kg werd in april 2010 ingevoerd. Volgens De Kuikenaer was van begin af aan duidelijk dat de toeslag een tijdelijk karakter zou hebben. Directeur Van Oers van de integratie stelt vast dat de toeslag een nuttige stimulans is geweest voor het verminderen van het antibioticagebruik bij vleeskuikens. Maar hij constateert ook dat de toeslag voor antibioticavrijvlees in de markt niet terug te verdienen is.