Categorie archief: Nieuws rundveehouderij

Nieuwsberichten rundveehouderij

Maiszaadleverancier mikt op beste rassen per regio

Ook al is Nederland klein, de klimaatverschillen zijn aanzienlijk. Daardoor is het per regio verschillend welk maïsras het best presteert. Voor MOVO-Zaden is dit het uitgangspunt bij de advisering over en de verkoop van maïszaad. En die aanpak slaat aan. Op 11 september houdt MOVO-Zaden de jaarlijkse Maïs-Party.

MOVO-Zaden is een relatief nieuwe speler op de markt van aanbieders van maïszaden. ,,We groeien snel omdat maïstelers gevoelig zijn voor onze benadering. Onze maïsrassen zijn concurrerend en gunstig geprijsd”, zegt Bert Molendijk, directeur-eigenaar van MOVO-Zaden in Breklenkamp (Ov.).

Op vele plekken in Nederland zijn demo- en proefvelden te vinden met maïsrassen van MOVO-Zaden. De geteelde rassen verschillen per regio. ,,De klimaatverschillen binnen Nederland zijn dusdanig groot dat je daar op in moet spelen bij de keuze van een maïsras”, stelt Molendijk. ,,Een ras dat hier in Twente prima presteert, kan in Groningen tegenvallen omdat daar de groeiperiode korter is, en het ras onvoldoende afrijpt.”

20130816persberichtMOVOzaden

BVD type 2 op Gelders kalverbedrijf

De uitbraak van Boviene virus diarree Virus (BVDV) op een Gelders kalverbedrijf blijkt inderdaad veroorzaakt door BVD type 2.
Uit het typeringsonderzoek komt naar voren dat het aangetoonde virus een sterke gelijkenis vertoont met het BVD-type dat de problemen heeft veroorzaakt op enkele rundveebedrijven in Nordrhein-Westfalen. Gezien de ernst van de uitbraken, worden alle stalbetreders in de kalverhouderij nadrukkelijk gewezen op het belang van persoonlijke en bedrijfshygiëne zodat insleep en verspreiding van ongewenste virussen zoals BVD maar ook diverse bacteriën, kan worden tegen gegaan.

Aanleiding voor het nadere onderzoek waren de als gevolg van BVD ernstige klinische problemen op dit bedrijf. In een paar weken tijd was meer dan 30% van de dieren gestorven. De dieren hebben meer dan 40,5 °C koorts, bloederige diarree, huidbloedingen en sterven binnen een paar dagen. Het sectiebeeld toont naast long- en darmontstekingen tevens verhoogde bloedingsneiging in de organen.

Kalverhouders worden geadviseerd er op toe te zien dat iedereen van buiten het bedrijf alleen de stal in mag, met bedrijfseigen kleding en bij vertrek deze kleding achterlaat en de handen wast. Daarnaast dienen de kalverhouders en hun gezinsleden zelf ook de persoonlijke hygiënemaatregelen op het bedrijf in acht te nemen, zoals handen wassen na het verzorgen van de kalveren, wisselen van bedrijfskleding tussen de verschillende stallen, etc.

Bron: GD en PVE

Saldo melkvee in 2012 10 procent omlaag

Tegen alle verwachtingen in bleek 2012 een relatief goed jaar voor melkveehouderijen. Dat ondanks dat die sector een 10 procent saldodaling en een voerkostenstijging voor de kiezen kreeg.

Dat blijkt uit een voorlopige prognose van advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

Toch biedt dat resultaat volgens het bedrijf perspectief voor de komende jaren. De sector krijgt dan opnieuw te maken met grote uitdagingen.

Melkprijs
De melkprijs lag ondanks schommelingen hoger dan het verwachte meerjarig gemiddelde. Ook de opbrengsten uit de vee omzet stegen.

Uit de gemiddelde cijfers blijkt dat de overige kosten stabiel bleven ten opzichte van 2011, stelt de advies- en accountantsorganisatie.

Voer en meststoffen
‘Bij de variabele kosten zien we dat de kosten voor voer en meststoffen toenemen met respectievelijk 0,50 en 0,10 euro per 100 kilo’, geeft Ep Hartman, agrarisch bedrijfsadviseur bij Accon avm, aan.

De overige variabele kosten draaiden stationair ten opzichte van 2011. ‘Dit gaat ook op voor de vaste kosten welke afgelopen jaar nauwelijks een stijging hebben laten zien.’

Bron: Nieuwe Oogst

Aflatoxine gevonden in melk van twee melkveehouders

In de tankmelk van 2 verschillende Nederlandse melkveehouders heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een te hoog gehalte aflatoxine aangetoond. De levering van boerderijmelk van de betrokken bedrijven aan de melkverwerkende industrie is direct stopgezet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onmiddellijk met onderzoek gestart naar de bron van de besmetting. Dit om verdere verspreiding van de vervuiling van deze boerderijmelk te voorkomen.  Lees verder

15 procent minder inkomenssteun tot 2020

Nederland ontvangt binnen het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie 4,78 miljard euro voor directe inkomenssteun in de begrotingsperiode 2014-2020. Per jaar is dat 683 miljoen, circa 15% minder ten opzichte van 2013.

Dit jaar ontvangt Nederland nog circa 800 miljoen euro voor directe inkomenssteun uit het GLB-budget. Op basis van het begrotingsakkoord voor de meerjarenbegroting 2014-2020 dat op 8 februari door de regeringsleiders werd gesloten levert Nederland met een bedrag van 384 miljoen euro 7,4% directe inkomenssteun in ten opzichte van de vorige begrotingsperiode. Dat is 95 miljoen meer dan in de eerste voorstellen van de Europese Commissie.  Lees verder

Staatssecretaris schrapt drie Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft voor vijf gebieden bij de Europese Commissie verzocht deze gebieden van de Communautaire Lijst van Natura 2000-gebieden te verwijderen, waardoor deze gebieden niet langer onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft ingestemd met dit verzoek voor de gebieden Boddenbroek, Groot Zandbrink en Teeselinkven. Voor het deelgebied Achter de Voort en Polder Stein geldt dit niet. Dat meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer Lees verder

Goed saldo voor melkveehouders in 2011

Melkveehouders hebben een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit cijfers van Agroscoop van voerleverancier ForFarmers. Hierin zijn de gegevens van 1.800 melkveehouders verwerkt. Zowel het saldo als de technische resultaten verbeterden flink.

Het afgelopen jaar was het financiële resultaat van melkveehouders substantieel beter dan in 2010. Het saldo van € 31,88 per 100 kg meetmelk is € 3,47 hoger dan in 2010. Dit positieve verschil kan bijna volledig worden toegeschreven aan een hogere melkprijs. De in 2010 ingezette gunstige melkprijsontwikkeling heeft in 2011 verder doorgezet. De totale krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk zijn in 2011 gestegen naar € 5,99. De belangrijkste oorzaak hiervan is een hogere mengvoerprijs vanwege de hogere grondstofprijzen voor mengvoergrondstoffen in 2011.
Uitstekende technische kengetallen
Uit de Agroscoop® cijfers blijkt dat de melkveehouders, die voeren van ForFarmers, prima scoren met betrekking tot de technische kengetallen. De productieresultaten zijn in 2011 wederom gestegen. De melkproductie per koe bedraagt gemiddeld 8.591 kg melk met een vetpercentage van 4,48% en een eiwitpercentage van 3,58%.

Bron: ForFarmers

 

 

Vrijloopstallen hebben weinig last van de kou

Melkveehouders die de eerste ervaringen opdoen met zogenoemde vrijloopstallen hebben de afgelopen weken weinig hinder ondervonden van de extreme kou. Dit blijkt uit een belronde van onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Met de extreme lage temperaturen die we de afgelopen periode gehad hebben, is het voor velen de vraag hoe het met de bodems in de vrijloopstallen gaat. Blijven ze droog en op temperatuur? En welke maatregelen nemen de veehouders om de bodem goed te houden?
Klaas Blanken en Judith Poelarends maakten een rondje langs de deelnemers aan het onderzoek Bodems voor vrijloopstallen. In dit onderzoek wordt momenteel (2011-2012) onderzoek verricht naar emissies (ammoniak en broeikasgassen), dierenwelzijn, dierprestaties en mestkwaliteit. In de afgelopen vorstperiode is een extra meting verricht naar de temperatuur van de bodem.
Het lijkt allemaal goed te gaan, zowel in de composteringsbodem als compostbodems. Maar, er zijn wel de nodige maatregelen nodig. Lees hier de bevindingen van Blanken en Poelarends.

Heckrunderen dood tijdens transport

Tijdens of na het transport van runderen van Staatsbosbeheer naar het slachthuis zijn 16 Heckrunderen gestorven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onderzoek ingesteld. Staatsbosbeheer hoopt dat het onderzoek de onderste steen boven haalt zodat herhaling wordt voorkomen.

In natuurgebied Hellegatsplaten op de Zuid-Hollandse eilanden lopen Heckrunderen en fjordenpaarden voor de begrazing. Er zijn op dit moment 116 runderen in het gebied. Het gaat om een kudde van gehouden dieren die jaarlijks gecontroleerd, geënt, gekeurd en gelabeld worden. Om overbegrazing van het gebied, dat 350 hectare beslaat, te voorkomen is ervoor gekozen om de kudde te reguleren. Jaarlijks worden daarom enkele tientallen runderen uit het gebied gehaald. Dat gebeurt conform alle veterinaire en dierenwelzijnsvoorschriften, met gebruik van een vangkraal en onder toezicht van een dierenarts.

Afgelopen week zijn 16 stieren en 22 koeien uit het gebied afgevoerd naar het slachthuis. De dieren zijn in goede conditie, gecontroleerd door een dierenarts, op transport gegaan op dezelfde wijze als in voorgaande jaren. Dit keer is er tijdens of na het transport is iets misgegaan waardoor bij het slachthuis 16 runderen dood bleken.