Categorie archief: Nieuws rundveehouderij

Nieuwsberichten rundveehouderij

‘Schmallenbergvirus zal zich verder verspreiden’

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een voorbereidende analyse gepubliceerd met mogelijke verspreidingsscenario’s van het schmallenbergvirus en data die nodig zijn om verder onderzoek uit te voeren. Op basis van de weinige gegevens die beschikbaar zijn, concludeert EFSA dat de kans op verspreiding reëel is. Problemen bij de mens worden nog altijd onwaarschijnlijk geacht.

Om te kunnen inschatten of en in welke mate het virus zich verder kan verspreiden in Europa, heeft EFSA gebruik gemaakt van een model ontwikkeld naar het voorbeeld van blauwtong. De organisatie veronderstelt immers dat beide virussen zich op een gelijkaardige manier verspreiden. De hypothetische scenario’s die EFSA zodoende ontwikkelde, wijzen allemaal op een verdere verspreiding van het schmallenbergvirus in de komende maanden.

Omdat de beschikbare kennis over het nieuwe virus nog zo beperkt is, gaat EFSA uit van nog een aantal andere veronderstellingen. Zo wordt aangenomen dat het virus hoort bij de Simbu serogroep, en via muggen wordt overgedragen. “Maar een grootschalige en gecoördineerde datacollectie in alle lidstaten is nodig om zeker te zijn van deze veronderstellingen en om het virus beter te kunnen monitoren”, klinkt het. “Zo moet bijvoorbeeld onderzocht worden of dieren immuun kunnen worden voor het virus.”

EFSA zal deze datacollectie coördineren om te garanderen dat het binnen enkele maanden een duidelijk en compleet overzicht heeft van de situatie in Europa. Tegen juni 2012 wil EFSA vervolgens een algemene evaluatie publiceren van de impact van het virus op de gezondheid, de productiviteit en het welzijn van de besmette dieren, samen met een volledig overzicht van alle beschikbare kennis.

Ten slotte herhaalt EFSA dat het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) geen aanwijzingen heeft gevonden dat het virus ziekte kan veroorzaken bij de mens. “Maar we volgen de situatie samen op de voet op.”

Bron: Vilt.be

Para-tbc via lucht overdraagbaar

De bacterie die bij runderen paratuberculose (para-tbc) veroorzaakt, kan zich ook via de lucht van het ene naar het andere dier verplaatsen. Tot nu toe werd gedacht dat overdracht van de bacterieën alleen via contact door mest of melk gebeurde.

Promotie-onderzoek van Susanne Eisenberg aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, de bacterie die para-tbc veroorzaakt, zich ook via stofdeeltjes in de lucht van het ene naar het andere dier kan verplaatsen.
Para-tbc is een ziekte die bij geinfecteerde runderen ernstige diarree veroorzaakt. Dit gebeurt meestal pas  vijf tot zes jaar na besmetting. Mogelijk is er ook een verband tussen de para-tbc veroorzakende bacterie en de ziekte van Crohn bij de mens.
Bij het uitbannen van para-tbc zijn de maatregelen meestal vooral gericht op een snelle scheiding van koe en kalf na de geboorte om te voorkomen dat kalveren via melk of mest besmet raken. Onderzoeker Eisenberg concludeert dat het ook nodig is om kalveren na de geboorte en scheiding van hun moeder in een ander stalgebouw onder te brengen.

Slachtrund zakt door het ijs

Een vluchtpoging van een Friese koe is donderdagavond geëindigd in het koude water. Het rund zakte door het ijs in het dorpje Tzum.
De koe zou donderdagavond worden geslacht in het Friese dorpje Tzum, maar wist op het allerlaatste moment te ontsnappen. Het beest vluchtte voor het slagersmes, sprong op het ijs maar zakte er doorheen. Het dier belandde zodoende in de sloot.

De slager heeft met hulp van omstanders en een shovel de koe op het droge getild. Het dier mag een week tot rust komen, voordat het alsnog wordt geslacht.

Turks stro kost overheid meer dan 100.000 euro

De illegale import van stro uit Turkije kost de overheid minimaal € 100.000. Dit bedrag loopt verder op omdat het ministerie van EL&I nog met diverse bedrijven in gesprek is over het vergoeden van geleden schade.

Vorig najaar ontdekte de overheid dat importeurs in strijd met EU-regels stro uit Turkije hadden geimporteerd.  Later bleek dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) de import eerder had goedgekeurd. Staatssecretaris Bleker van EL&I liet het Turkse stro zo veel mogelijk terughalen en vernietigen. Containers met nog niet verhandeld stro stuurde hij terug naar Turkije.

De kosten van de terughaalactie en de schadeloosstelling van betrokken handelaren en boeren komt voor rekening van het ministerie van EL&I. Het ministerie heeft inmiddels van handelaren en boeren 101 aanvragen voor schadevergoeding binnengekregen ter hoogte van € 100.000. Dit schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer.Met de twee handelaren die het Turkse stro in Nederland hebben geïmporteerd lopen in verband met de door hen ingediende schadeclaims besprekingen over een schikking. Een deel van het geïmporteerde stro is verder verhandeld naar afnemers in Duitsland en Denemarken. Het stro dat naar Duitsland is verhandeld is door de Duitse handelaar opgehaald bij zijn afnemers en verzameld in Duitsland. Het stro zal binnenkort door de NVWA worden opgehaald en vernietigd. Het stro dat naar Denemarken is verhandeld is op last van de Deense autoriteiten reeds vernietigd. Met de Duitse handelaar en de Nederlandse handelaar die stro naar Denemarke heeft geëxporteerd wordt gewerkt aan de (financiële) afhandeling van de zaak.

Monitoring bedrijven
De NVWA heeft de veebedrijven die 100% Turks stro hebben ontvangen nu drie keer klinisch gecontroleerd en de veebedrijven met gemengd stro één keer. Bij het laatste bezoek zijn bloedmonsters genomen. Deze worden momenteel onderzocht. Tevens zal dan een bloedonderzoek worden uitgevoerd. Er zijn geen klinische verschijnselen geconstateerd die in verband kunnen worden gebracht met het Turkse stro. In het voorjaar van 2012 worden de dieren op de  veebedrijven die 100% Turks stro geleverd hebben gekregen nog onderzocht op tuberculose.

Antibioticaregistratie in MediRund van start

Dierenartsen kunnen sinds begin januari het verbruik van antibiotica bij hun klanten in de rundveehouderij doorsturen naar centrale computer MediRund.

MediRund is de centrale database voor de registratie van het antibioticagebruik in de rundersector. Registratie in MediRund is sinds 2 januari 2012 mogelijk. In de komende periode wordt de tweede fase van het project geïmplementeerd: de berekening van het antibioticumgebruik (in dagdoseringen per dierjaar) en de terugkoppeling hiervan naar rundveehouders en dierenartsen. De eerste rapportage over dagdoseringen per dierjaar komt na het eerste kwartaal van 2012 beschikbaar.

Registratie in MediRund
De dierenarts kan de geleverde antibiotica op verschillende manieren registreren in MediRund: via het praktijkmanagementsysteem van de dierenarts, via VetCIS of direct via de website www.medirund.nl.
Enkele leveranciers van praktijkmanagementsystemen hebben de koppeling met MediRund inmiddels gerealiseerd en wisselen gegevens uit met MediRund. Nadat een dierenarts de relatie met een rundveebedrijf heeft vastgelegd in de vorm van een machtiging in MediRund, kunnen middelen die aan dit rundveebedrijf geleverd zijn, geregistreerd worden. In het ‘’overzicht medicijnleveranties’’ kunnen veehouders en dierenartsen inzien welke diergeneesmiddelen zijn vastgelegd. Als de dierenarts wel gegevens heeft aangeleverd, maar deze niet terug te vinden zijn in het ‘’overzicht medicijnleveranties’’ dan kan dat betekenen dat het praktijkmanagementsysteem de gegevens nog niet heeft uitgewisseld met MediRund.

 Terugkoppeling antibioticumgebruik
Gegevens in MediRund worden onder andere gebruikt voor individuele terugkoppeling van het antibioticumgebruik naar rundveebedrijven en dierenartsen en daarnaast om een vergelijking te maken tussen rundveebedrijven. Het begrip ‘dagdosering per dierjaar’ is de maat voor het gebruik van antibiotica. Dit getal geeft het gemiddeld aantal dagen op jaarbasis aan dat een dier bloot heeft gestaan aan antibiotica. Het aantal dagdoseringen wordt berekend uit de hoeveelheid en het soort antibioticum dat is voorgeschreven in relatie tot het totaalgewicht van het gemiddeld aantal aanwezige dieren op jaarbasis.
Naast de geregistreerde antibiotica in MediRund, wordt voor de berekening gebruik gemaakt van gegevens uit het I&R-systeem en van de ‘’doseringstabel’’ van de Apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde.

De eerste rapportage over dierdagdoseringen komt na het eerste kwartaal van 2012 beschikbaar. Daarna zullen voortschrijdende rapportages beschikbaar zijn.

Bron: PVE

 

Nederland blauwtongvrij vanaf 15 februari

Nederland is, net als Duitsland, Belgie en Luxemburg, vanaf 15 februari 2012 officieel blauwtongvrij. Vaccineren tegen de ziekte is dan niet meer toegestaan.

In 2006 werd de herkauwersziekte blauwtong voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ziekte treft alleen herkauwers, dus schapen, geiten en runderen. Op dat moment raakte een groot aantal andere lidstaten van de Europese Unie (EU) ook besmet.
Inmiddels is de ziekte in grote delen van de EU met succes bestreden. Vaccineren tegen de ziekte was daarbij een belangrijk instrument.

Blauwtongvrijstatus
Nederland heeft aangetoond dat het 3 jaar vrij is van blauwtong. Dat was mogelijk door een intesieve monitoring die met de hulp van honderden boeren uit het hele land is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
De vrijstatus kan al worden uitgeroepen wanneer een land of een gebied 2 jaar vrij is van deze ziekte. In 2011 heeft Nederland besloten om met het uitroepen van de vrijstatus gezamenlijk op te trekken met onze buurlanden, zodat binnen de Benelux en Duitsland dezelfde maatregelen gelden.

 

Gevolgen
Dat Nederland straks weer de blauwtongvrijstatus heeft, heeft een aantal gevolgen. Het wordt makkelijker om blauwtonggevoelige dieren (herkauwers) uit Nederland te exporteren. Dieren bestemd voor vervoer binnen de EU hoeven niet langer te worden gevaccineerd en minder getest te worden. Met een aantal derde landen zullen nieuwe exportafspraken moeten worden gemaakt.
De eisen aan dieren uit blauwtong-risicogebieden worden strenger. Import uit deze landen wordt moeilijker, zodat de Nederlandse veestapel beter wordt beschermd.

Vaccinatie
Met het van kracht worden van de vrijstatus is vaccinatie niet langer toegestaan. Er ligt in Brussel wel een wijzigingsvoorstel om vaccinatie vanaf dit voorjaar onder bepaalde voorwaarden in vrije lidstaten toe te staan.

Exportstop voor runderen naar Rusland

Rusland sluit de grens voorlopig voor levende runderen. Dat doet het land wegens het Schmallenbergvirus.

Dat meldde staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) na overleg tussen Nederlandse en Russische experts. Wel mogen zuivel en vleesproducten gewoon naar Rusland worden uitgevoerd.

Volgens Bleker gaat het bij zuivel en vlees om een uitvoer ter waarde van 100 miljoen euro per jaar. Bij de runderen is een bedrag van 16 miljoen in het geding.
Bleker zei dat Russische experts volgende week naar Nederland en Duitsland komen om zich verder te beraden op de import door hun land van runderen.

 

Uitrijden mest op grasland mag eerder

Het uitrijden van dierlijke mest op grasland is vanaf 1 februari toegestaan. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van EL&I in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat uitrijden vanwege de vorst in ieder geval deze week niet toegestaan is, lijkt de vervroeging van de uitrijdatum veehouders weinig soelaas te bieden.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer was gevraagd om de aanvangsdatum van 15 februari 2 weken te vervroegen. LTO heeft steeds aangedrongen op vervroeging van de uitrijdatum.

De staatssecretaris wijst er wel op dat het verboden blijft om dierlijke meststoffen uit te rijden als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren, met sneeuw is bedekt of als de bovenste bodemlaag met water is verzadigd.

 

Schmallenberg wil andere naam voor virus

De burgemeester van het Duitse stadje Schmallenberg, fraai gelegen in het Sauerland, wil dat het virus, dat naar hun stadje is genoemd, een nieuwe naam krijgt.

‘De ergernis is groot’, aldus burgemeester Bernard Halbe. Er is daarom een verzoek ingediend bij het Duitse Friedrich Löffler Institut (FLI) om de naam van het Schmallenbergvirus aan te passen. Dit heeft tot op heden niet tot een naamsaanpassing geleid.
Volgens het FLI is het gangbaar dat een virus wordt vernoemd naar de plek waar het voor het eerst is aangetroffen.

Bron: Boerenvee.nl