Verwachte voerwinst varkenshouderij flink lager

De prognose voor de voerwinst in de zeugenhouderij voor 2011 valt met 359 euro 136 euro lager uit dan in 2010. Voor de vleesvarkenshouderij is de prognose 68 euro. Dat is zeven euro lager dan 2010. Grootste boosdoener is de voerprijs.

Vanuit de Overleggroep Prijsindicaties Varkenshouderij heeft Wageningen UR Livestock Research de prognoses opgesteld in opdracht van Productschap Vee en Vlees. De verwachte voerwinsten gelden tot het uitkomen van de nieuwe Kengetallenspiegel van Agrovision.De lagere verwachte voerwinst voor 2011 is vooral het gevolg van de hogere voerprijs. Het voer was in 2011 bijna 30% duurder dan in 2010. Van de kostprijs van vleesvarkens is het aandeel van voer (inclusief voer biggen) bijna 60%. Van de voerwinst moeten nog de overige bedrijfskosten, zoals arbeid, rente, aflossing en afvoer van mest worden betaald. De genoemde voerwinsten zijn te vergelijken met de Agrovision Kengetallenspiegel.

De prognose voor de voerwinst is berekend uit de technische resultaten van 2010, waarbij rekening is gehouden met de trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. De prijzen voor biggen, vlees, opfokzeugen, slachtzeugen en voer zijn berekend uit diverse noteringen en LEI-statistieken, rekening houdend met toeslagen.

Voor de fiscale toetsing moeten de bedrijfsvoerwinsten nog gecorrigeerd worden naar de uitgangspunten van KWIN 2011-2012. Deze gecorrigeerde prognose komt uit op een voerwinst voor 2011 van 345 en 68 euro voor respectievelijk de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij.

Al spoedig komen in januari de eerste fiscale bedrijfsresultaten beschikbaar, waarbij ook de wens tot toetsing met landelijke gemiddeldes naar voren komt. Deze toetsing is niet alleen nodig voor bedrijfsinterne evaluatie, maar wordt ook veel gebruikt door financiële instellingen. Sectorbreed is afgesproken dat de Kengetallenspiegel van Agrovision als benchmark wordt gebruikt. Tot het uitkomen van de kengetallenspiegel bestond in het verleden geen toetsingsmogelijkheid, waardoor de diverse partijen tijdelijk eigen statistieken gebruikten. De Overleggroep Prijsindicaties Varkenshouderij stelt daarom sinds 2010 voerwinstprognoses op die gelden tot het uitkomen van de nieuwe Kengetallenspiegel van Agrovision. In de Overleggroep zitten deskundigen uit de sector, overheid en bedrijfsleven (Wageningen UR Livestock Research, Rabobank, ABN AMRO en DLV Intensief Advies bv).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *